مقاله تحلیل رابطه بین تعارض بین فردی در کار و صلاحیت های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی بر اساس الگوی معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه بین تعارض بین فردی در کار و صلاحیت های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی بر اساس الگوی معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار غیرمدنی یا بی نزاکتی
مقاله تعارض بین فردی در کار
مقاله خودنظارتی
مقاله مهارت سیاسی
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تعارض بین فردی در کار و صلاحیت های اجتماعی (مهارت سیاسی، خودنظارتی و هوش هیجانی) با تجربه رفتار غیرمدنی یا بی نزاکتی بر اساس الگوی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری را همه دبیران زن دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ تشکیل می دادند. از میان آنان ۳۵۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی مبتنی بر حجم انتخاب شدند. مشارکت کنندگان مقیاس تعارض بین فردی در کار (اسپکتور و جکس، ۱۹۹۸)، سیاهه مهارت سیاسی (فریس و همکاران، ۲۰۰۵)، مقیاس هوش هیجانی (براکت و همکاران، ۲۰۰۶)، مقیاس خودنظارتی (اشنایدر و گانگستد، ۱۹۸۶) و پرسشنامه رفتار غیرمدنی در محیط کار (اتینت، ۲۰۰۸) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که بین تعارض با تجربه رفتار غیرمدنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (P£۰٫۰۵)، اما بین صلاحیت های اجتماعی با تجربه رفتارغیرمدنی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (P£۰٫۰۵). نتایج حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد هوش هیجانی و مهارت سیاسی واسطه رابطه بین خودنظارتی و تعارض با تجربه رفتارغیرمدنی است. به طور کلی این الگو از برازندگی نسبتا خوبی برخوردار بود.