مقاله تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارایه راهبردهای موثر در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارایه راهبردهای موثر در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری پزشکی
مقاله استراتژی های توسعه
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آقارحیمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گردشگری پزشکی یکی از صنایع پرشتاب در جهان است و کشورهای مختلفی برای توسعه آن تلاش می کنند. سیاست گذاران و تصمیم گیران صنعت گردشگری پزشکی برای موفقیت در این حوزه ابتدا باید ذی نفعانی راکه از یک سو می توانند از صنعت تاثیر بپذیرند و از سوی دیگر برآن تاثیر بگذارند، شناسایی و جایگاه آنان را برای همکاری و مشارکت مشخص نمایند. از این رو هدف مطالعه حاضر، شناخت و تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی اصفهان و ارایه راهبردهای موثر در توسعه آن بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش مطالعه کیفی در سال ۱۳۹۰ انجام شد. در مرحله اول ذی نفعان کلیدی گردشگری پزشکی در استان اصفهان شناسایی و در مرحله دوم با ذی نفعان کلیدی صنعت گردشگری پزشکی مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از مراحل تحلیل ذی نفعان استفاده شد و در نهایت راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی ارایه گردید.
یافته ها: ذی نفعان کلیدی صنعت گردشگری پزشکی در اصفهان به ۹ دسته اصلی تقسیم بندی شدند. این ذی نفعان شامل استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، ارایه دهندگان خدمات بخش بهداشت و درمان، ارایه دهندگان خدمات گردشگری، بانک توسعه صادرات، سرمایه گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودند. ویژگی ذی نفعان نشان داد که از میان ذی نفعان، روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کلینیک از برنامه دولت در زمینه گردشگری پزشکی آگاهی کامل داشته اند. از نظر قدرت ذی نفعان، بیمارستان خصوصی، نظام پزشکی، سرمایه گذار و دانشگاه علوم پزشکی دارای قدرت زیاد بودند. از میان ذی نفعان، دانشگاه علوم پزشکی، کلینیک، بیمارستان خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در موضع کاملا موافق قرار داشتند. با توجه به تحلیل ذی نفعان، راهبردهای موثر شامل راهبردهای متمرکز بر افزایش قدرت، راهبردهای متمرکز بر افزایش موافقت و راهبردهای متمرکز بر حفظ موضع بود.
نتیجه گیری: در صنعت گردشگری پزشکی اصفهان ذی نفعان مختلفی وجود دارند، بنابراین می توان با طراحی شبکه ذی نفعان گردشگری پزشکی، تشکیل شورای استانی گردشگری پزشکی و مشخص شدن نقش و وظایف هر یک از ذی نفعان، به صورت نظام مند و منسجم در راستای توسعه گردشگری پزشکی اصفهان برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نمود و راهبردهای موثری را در جهت تحقق اهداف مربوط به کار گرفت.