مقاله تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۶۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی آن ها
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله حسابرسان
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل محیطی
مقاله ماهیت کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپورولاشانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شعنی سیداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط پژوهشگران تهیه و بین حسابرسان شاغل در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس،T  استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت عامل سازمانی شامل «دستمزد»، «ارتقاء»، «مشارکت در تصمیم گیری»، «قدردانی»، «تخصصی کردن فعالیت های حسابرسی»، «ارزیابی عملکرد به شیوه مناسب»، «پیشرفت شخصی» و «فعالیت در موسسات حسابرسی بزرگ» و شش عامل ماهیتی شامل «تنوع کاری»، «آزادی عمل در کار حسابرسی»، «آگاهی از نتیجه حاصل از انجام فعالیت حسابرسی»، «چالشی بودن شغل حسابرسی»، «انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی» و «احساس مفید بودن»، و سه عامل محیطی شامل «سرپرستی»، «روابط اجتماعی مناسب همکاران» و «امنیت شغلی» در موسسات حسابرسی موجب افزایش و «ابهام در شغل حسابرسی»، موجب کاهش رضایت شغلی حسابرسان می شود. همچنین، میزان تاثیر عوامل «فرصت مشارکت در تصمیم گیری» و «قدردانی از حسابرسان» بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه حسابرسان افزایش می یابد. در نهایت، دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت بوده و حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی دارند.