مقاله تحلیل خطاهای دستوری فارسی آموزان لک زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل خطاهای دستوری فارسی آموزان لک زبان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری زبان
مقاله بررسی خطا
مقاله خطاهای نحوی
مقاله زبان فارسی
مقاله زبان لکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جستار حاضر به ارزیابی خطاهای دستوری لک زبانان در کاربرد زبان فارسی پرداخته است. در پژوهش پیش رو، ابتدا تنوع خطاها و حوزه های رخداد آن ها بر مبنای طبقه بندی کوردر (۱۹۷۵) به دست آمد. آن گاه دو فرضیه «قوی» و «معتدله» در تحلیل داده ها ملاک عمل قرار گرفت. یافته های پژوهش بر غالب بودن نقش فرضیه معتدله در یادگیری زبان دوم صحه گذاشت. این پژوهش هر چند حاکی از تاثیرپذیری نسبی زبان آموزان از انتقال بین زبانی است، نتایج متن یادگیری (محیط) را موثر ترین عامل در یادگیری می داند. گفتنی است از میان خطاهای دستوری ایجاد شده، تعمیم افراطی، قیاس نادرست، تقریب و اطناب میزان قابل توجهی را نشان نمی دهد. از این رو، انتقال درون زبانی یا استفاده از راهبردهای ارتباطی را نمی توان از عوامل اصلی در بروز خطاها قلمداد کرد. نتایج پژوهش همچنین مبین این نکته است که به موازات تسلط هر چه بیشتر زبان آموزان بر زبان مقصد از وقوع خطاها کاسته می شود. بدین سان به واقعیت قاعده مندی خطاها پی می بریم که از نظرگاه پژوهش های مربوط به این حوزه درخور توجه است.