مقاله تحلیل خبرگان از نقاط قوت فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت: رویکرد کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل خبرگان از نقاط قوت فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت: رویکرد کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت
مقاله حسابداری تعهدی
مقاله نقطه قوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحلاج مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی پیوند
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیاده سازی اصلاحات مالی در نظام سلامت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار قرار گرفت لذا این پژوهش به جمع بندی و تحلیل مهم ترین نقاط قوت اجرای نظام نوین مالی سلامت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه دست اندرکاران استقرار آن در دو سطح میانی و عملیاتی پرداخته است.
روش بررسی: در این پژوهش کیفی ۱۵ نفر از مربیان نظام نوین مالی سلامت و ۸ نفر از مدیران مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت هدفمند جهت شرکت در جلسات نشست خبرگان انتخاب شدند و پس از مصاحبه با این تعداد، یافته ها به سطح اشباع رسید. فرایند تحلیل داده ها به روش کروگر و توسط یک نفراز پژوهشگران که دارای هیچ گونه تضاد منافع با موضوع نبود انجام گرفت.
یافته ها: توانمندی منابع انسانی، آموزش های موثر، نظام اطلاعاتی یکپارچه، فرهنگ و مناسبات پویا، تناسب ساختاری، کارایی و اثربخشی و امکانات مناسب به عنوان هفت درون مایه اصلی بودند که از تحلیل محتوایی متون پیاده شده به دست آمد و هر درون مایه اصلی به چندین جزء فرعی تقسیم بندی گردید.
نتیجه گیری: شناخت این نقاط قوت اولین فاز اصلاحات مالی نظام سلامت کشور، ضمن ایجاد امکان برنامه ریزی های صحیح تر و دقیق تر جهت هدایت هر چه بهتر این تغییرات و حفظ دستاوردهای به دست آمده، به ترسیم افق بلندمدت و تعیین دورنمای مطلوب جهت استقرار فازهای آتی کمک شایانی خواهد نمود.