مقاله تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب درسی دین و زندگی دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل جایگاه هوش معنوی در میان مجریان و دریافت کنندگان کتاب درسی دین و زندگی دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش معنوی
مقاله معنویت
مقاله منطقه خدا
مقاله رفتار انطباقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تمنایی فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نژاد آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل جایگاه هوش معنوی و مولفه های آن در میان مجریان و دریافت کنندگان برنامه درسی دین و زندگی سال چهارم متوسطه است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دبیران دین و زندگی و دانش آموزان سال چهارم متوسطه کاشان است که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ۳۴۸ دانش آموز انتخاب شدند. با توجه به محدود بودن تعداد دبیران، همه آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۴۲ سوالی هوش معنوی استفاده گردید. روایی پرسشنامه با توجه به منابع نظری موجود و دیدگاه های متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونt ) استفاده شد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که میان دبیران دین و زندگی و دانش آموزان سال چهارم متوسطه از نظر هوش معنوی تفاوت معناداری وجود ندارد. در عین حال که میان دانش آموزان دختر و پسر از نظر میزان برخورداری از هوش معنوی تفاوتی معنادار وجود دارد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاضر موید آن است که میزان شناخت و آگاهی دبیران دین و زندگی از مولفه های هوش معنوی در حد نازلی است و اصولا این حوزه در مقطع متوسطه با تنگناها و چالش های جدی مواجه است.در عین حال، با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، بر ارتقای هوش معنوی دانش آموزان و دبیران دین و زندگی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اصلاح کتب درسی و روش های تدریس در راستای رشد و پرورش هوش معنوی تاکید شده است.