مقاله تحلیل جایگاه شهر خرم آباد با تکیه بر خدمات اقتصادی-اجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل جایگاه شهر خرم آباد با تکیه بر خدمات اقتصادی-اجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع خدمات
مقاله مدل اسکالوگرام
مقاله ضریب اسکالوگرام
مقاله شهرستان
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: دارایش رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش این مقاله به کار بستن یکی از مدل های آماری در علم جغرافیا است که، برای توجیه وضع موجود رتبه بندی خدمات اقتصادی-اجتماعی با توجه به جمعیت در سطح شهرستان های استان لرستان در شهریور سال ۱۳۸۹ استفاده شده است. مدل اسکالوگرام به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل الگوی توسعه منطقه لرستان در سطح خدمات اقتصادی-اجتماعی بهتر از سایر روش ها می تواند به تحلیل موضوع بپردازد. در این راستا از مهم ترین شاخص های شهرستان های استان لرستان در بخش های مختلف اقتصادی، منتشر شده توسط مرکز آمار استان لرستان استفاده شده است. همچنین سعی شده است اصول مدل اسکالوگرام با تشریح یک تحقیق عملی مراحل و روش کار بیان شود. در این بررسی مشخص گردید که در سطح شهرستان های استان، رتبه بندی توزیع خدمات اقتصادی-اجتماعی با رتبه بندی سطح جمعیتی شهرستان های استان متفاوت با هم در حرکت هستند.