مقاله تحلیل جایگاه سازنده گرایی به عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب های درسی دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۶ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل جایگاه سازنده گرایی به عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب های درسی دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله سازنده گرایی
مقاله دوره ابتدایی
مقاله کتاب های درسی
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی بلترک میمنت
جناب آقای / سرکار خانم: نیلی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس سازنده گرایی است که مشتمل بر مولفه های میزان توجه به مشارکت فعال دانش آموز، توجه به نقش تسهیل گری معلم، توجه به تعامل گروهی، توجه به ارزشیابی تکوینی، توجه به محیط فیزیکی یادگیری وتوجه به ارزشیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود فرآیند یادگیری می شود. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است که با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام شده است. واحد مورد تحلیل نیز صفحات کتاب های درسی (متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) است که در مجموع ۳۴۶۷ صفحه را در بر گرفته است. جامعه آماری، کلیه کتاب های پایه های دوره ابتدایی؛ شامل ۳۶ جلد کتاب در سال تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ و نمونه آماری این پژوهش شامل ۳۱ جلد و ۷ عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی (کتاب کار)، قرآن و تعلیمات اجتماعی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به مولفه تعامل گروهی بیش از سایر مولفه ها توجه شده و کمترین میزان توجه و اهمیت مربوط به مولفه های توجه به محیط فیزیکی یادگیری و توجه به ارزشیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود فرآیند یادگیری است.