مقاله تحلیل جامعه شناختی عوامل تاثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح های یکپارچه سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل جامعه شناختی عوامل تاثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح های یکپارچه سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله یکپارچه سازی اراضی
مقاله توسعه
مقاله توسعه روستایی
مقاله بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاکه پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت طرح یا برنامه ای در گرو انجام پژوهش های متناسب با نوع نگرش، باورهای روستاییان و مشارکت دادن آنان در جریان طرح ها است. هدف مقاله حاضر نیز یافتن و تحلیل عوامل موثری است که بر تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح های یکپارچه سازی اراضی، تاثیر منفی یا مثبت می گذارد. در تحقق یا عدم تحقق طرح های مذکور، عوامل مهمی از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و اجرایی موثرند، از این رو، می توان گفت که یکپارچه سازی اراضی، بیش از آنکه کاری فنی و فیزیکی و حتی اقتصادی باشد، کاری فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظریه های مکتب نوسازی (راجرز، لرنر)، روانشناسان اجتماعی (سیمن و لوین) و توسعه مشارکتی (ساموئل موشی) و با رویکرد کمی، برای نیل به اهداف پژوهش تلاش شده است. جامعه آماری پژوهش، سه روستای شهرستان بوکان است که طرح های یکپارچه سازی اراضی در آن اجرا شده است. از میان ۲۴۱ بهره بردار، تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردیده است. یافته های استنباطی پژوهش نشان داد که سن، سطح تحصیلات، نوگرایی، و آینده گرایی متغیرهای معنادار و تاثیرگذار مثبت است و بیگانگی اجتماعی در سه معنای بی قدرتی، انزوا و نارضایتی به عنوان مانع تمایل به مشارکت عمل می کند.