مقاله تحلیل جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۸۵ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی غذا
مقاله سبک غذایی
مقاله تغذیه سالم
مقاله تغذیه ناسالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدم محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: جامعه شناسی غذا یکی از شاخه های نوین جامعه شناسی می باشد، که ابعاد اجتماعی و فرهنگی تغذیه انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله سعی بر این خواهد شد که عوامل اجتماعی و ساختاری تاثیرگذار بر سبک غذایی شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد.
روش: در مطالعه حاضر ۷۵۲ شهروند تبریزی از لحاظ سبک غذایی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که رفتارهای سالم شهروندان در زمینه سبک غذایی از دو بعد تغذیه سالم و پرهیز از تغذیه ناسالم تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد سبک غذایی شهروندان بر حسب وضعیت تاهل، جنسیت، وضعیت طبقه متفاوت بوده و سن، شاخص حجم بدن، سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طرق مختلف بر سبک غذایی تاثیرگذار است.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی سلامت محوری غالب شهروندان در زمینه سبک غذایی، بیش تر بر اساس پرهیز است تا استفاده از غذاهای سالم و در این زمینه عوامل اجتماعی بر انتخاب هر کدام از ابعاد تاثیرگذار است.