مقاله تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فضایی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله محله
مقاله شهر چالوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور براتعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مافی عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول چند دهه اخیر، توسعه بی رویه شهرنشینی، مهاجرت، ازدیاد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی، دگرگونی بیشتر در ساختار زندگی شهری را فراهم آورد و سبب زوال کارکردهای بافت سنتی گردید. در این میان کیفیت زندگی به عنوان راهی برای مقابله با این دگرگونی ها از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح بین المللی و ملی مطرح گردید. در پژوهش حاضر به منظور سنجش کیفیت زندگی در محله های ۱۴ گانه شهر چالوس، از روش های توصیفی – تحلیلی، و تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به جمعیت ۴۵۶۲۵ نفری شهر در سال ۱۳۸۵، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، نمونه ای با حجم ۳۸۰ نفر تعیین و به همین تعداد پرسشنامه هایی تهیه و در بین محله های شهر توزیع شد. ضریب آلفایی کرونباخ ۰٫۸۰۳ نشان دهنده روایی بالای پرسشنامه بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد شهروندان نسبت به شاخص ها تا حدودی راضی اند و کیفیت زندگی در شهر چالوس متوسط و نسبتا زیاد است. محله ۱۰ با بیشترین میزان رضایت مندی، و کیفیت زندگی بالا، مطلوب ترین محله و در مقابل محله ۱۴ با کمترین میزان رضایت مندی و کیفیت زندگی پایین، نامطلوب ترین محله مشخص شد. در اکثر محله ها، دو شاخص ارتباطی – حمل و نقل و دسترسی – خدماتی بیشترین نارضایتی و شاخص همبستگی اجتماعی بیشترین رضایت مندی شهروندان را به خود اختصاص داده اند. ضریب رگرسیون (b)، نشان داد که بیشترین تاثیر علی بر کیفیت زندگی در شهر چالوس مربوط به شاخص محیطی با ضریب تاثیر ۰٫۱۲۷ است.