مقاله تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی ارگانیک
مقاله کود آلی
مقاله کودهای شیمیایی
مقاله تمایل
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علی بیگی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف تحلیل تمایل کشاورزان نسبت به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان شهرستان کرمانشاه بودند (N=24391) که تعداد ۳۵۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام دار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساز بوده که ضریب کرونباخ آلفا برای تعیین پایایی آن ۰٫۷۶ محاسبه شد. روایی محتوایی پرسشنامه هم از طریق پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمایل به استفاده از کودهای آلی در بین کشاورزان متوسط است. تحلیل رگرسیون مشخص ساخت که متغیرهای نگرش نسبت به کودهای آلی، تعلق یارانه، آموزش های دریافت شده و اطلاعات شخصی، دسترسی به کودهای آلی و توصیه مروجان ۴۷ درصد از تغییرات تمایل کشاورزان نسبت به استفاده از کودهای آلی را تبیین می کند.