مقاله تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش کشاورزی
مقاله تقاضای انرژی
مقاله هم انباشتگی
مقاله رهیافت
مقاله ARDL
مقاله روش FMOLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت انرژی در بخش کشاورزی و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله برای تحلیل و الگوسازی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی از روش های هم انباشتگی یوهانسن، روش FMOLS و رهیافت ARDL استفاده شد. برای برآورد الگوها، داده های مصرف انرژی بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و شاخص قیمت انرژی برای دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۸ مورد استفاده قرار گرفت. برآوردهای حاصل از روش های تحلیل هم انباشتگی با برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شدند. نتایج نشان داد کشش قیمتی مصرف انرژی در روش های مختلف، در بلندمدت بین -۰٫۳ تا -۰٫۳۲۷ و در کوتاه مدت بین -۰٫۰۹ تا -۰٫۱۰۲ متغیر است. همچنین کشش درآمدی مصرف انرژی نیز حدود ۰٫۷ برآورد شد. مقایسه برآوردهای حاصل از روش های مختلف نشان داد برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی با برآوردهای حاصل از تحلیل هم انباشتگی یوهانسن و رهیافت ARDL بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به بی کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمت، در بخش کشاورزی بخصوص در کوتاه مدت، از سیاست های قیمتی نبایستی انتظار زیادی برای کاهش مصرف حامل های انرژی داشت. تاثیرگذاری سیاست های قیمتی در کاهش مصرف انرژی در بلندمدت بیشتر است بنابراین اثرگذاری سیاست قیمتی منوط به امکان تغییر در نهاده های سرمایه ای دربردارنده فناوری مصرف حامل های انرژی است.