مقاله تحلیل تغییرات مولفه های مبنای نمایه های فرین بارش شهرزنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل تغییرات مولفه های مبنای نمایه های فرین بارش شهرزنجان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل طیفی
مقاله چرخه های بارندگی
مقاله روند
مقاله زنجان
مقاله مولفه های مبنا
مقاله نمایه فرین بارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عساکره حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقلیم به عنوان سامانه ای متشکل از چندین متغیر است. تغییر در هریک از این متغیرها نتایج متنوع و متفاوتی درپی دارد. اخیرا دانشمندان به منظور تحلیل تغییرات اقلیمی توجه خود را به دنباله توزیع فراوانی (فرین های) هریک از عناصر اقلیمی معطوف داشته و نمایه های مختلف و متنوعی برای ردیابی این مشخصه ها ارائه نموده اند. یکی از عناصری که قادر است تغییرات اقلیمی را منعکس نماید، بارش و رفتار زمانی آن است. بررسی تغییرات توام تمامی مشخصات فرین بارش، قادر است فضای چند بعدی این عنصر اقلیمی را بهتر نمایش دهد. یکی از روش های تحلیل توام تغییرات این عنصر و هر عنصر اقلیمی دیگر، به کارگیری تکنیک های آماری چند متغیره است. به منظور بررسی توام فرین های بارش، ۲۶ نمایه فرین بارش از بارش های روزانه شهر زنجان طی دوره آماری ۲۰۰۶-۱۹۶۱ استخراج گردید. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های مبنا، ۶ مولفه از ۲۶ نمایه حدود ۸۶٫۴ درصد از تغییرات را توضیح می داد. این شش مولفه به لحاظ وجود روند، جهش و چرخه ها آزمون شدند. از سال ۱۹۸۲ به بعد مولفه اول با تغییر سطح معنی دار بر کاهش بارش های حاصل از صدک اول دارند. مولفه دوم به عنوان نماینده فراوانی و تداوم بارش های بزرگ حاوی روند کاهشی معنی داری بوده است. بقیه مولفه ها فاقد روند و جهش بوده اند. تحلیل طیفی مولفه های مبنای فرین های بارش نیز نشان داد که مولفه دوم علاوه بر روند بلند مدت، حاوی چرخه های حدودا سه ساله است. مولفه چهارم به عنوان نماینده بارش های ابر سنگین با چرخه های تقریبی چهار ساله و مولفه پنجم که نماینده میزان، فراوانی و تداوم بارش های کم مقدار است، حاوی چرخه های ۳-۲ ساله هستند.