مقاله تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار -Open-SIMM: پژوهش موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار -Open-SIMM: پژوهش موردی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز ایدئوپاتیک
مقاله ارتز
مقاله سینتیک
مقاله Open SIMM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی بروجنی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات است که با انحراف جانبی و چرخش مهره ها همراه است. روش های مختلفی برای ارزیابی فعالیت عضلات تنه بیماران طی استفاده از ارتز هنگام راه رفتن به کار رفته است هر چند چگونگی تاثیر ارتز بر طول و نیروی تولید شده توسط عضلات تنه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ارتز میلواکی بر طول و نیروی تولید شده توسط برخی عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز هنگام راه رفتن می باشد.
مواد و روش ها: یک دختر ۱۲ ساله دچار اسکولیوز در این مطالعه شرکت نمود. برخی از پارامترهای ارزیابی شده در این مطالعه شامل طول عضلات تنه، نیروهای تولید شده توسط آن ها و نیروی عکس العمل مفاصل هیپ و ناحیه کمر می باشند. نرم افزارهای Open SIMMو Visual 3D برای مدل کردن سیستم اسکلتی عضلانی بیمار به کار رفتند.
یافته ها: طول عضلات راست کننده ستون فقرات (ارکتور اسپاین) با استفاده از ارتز افزایش یافت (۱۳٫۲۷%). همچنین، نیروی تولید شده توسط عضلات تنه هنگام راه رفتن در دو وضعیت استفاده و عدم استفاده از ارتز و نیز بین دو سمت راست و چپ متفاوت بود (جدول ۵).
نتیجه گیری: در مطالعات قبلی از این نرم افزار به منظور اندازه گیری طول عضلات در اندام فوقانی یا تحتانی استفاده گردیده است و به طور ویژه طول عضلات و نیروی اعمالی آن ها در بیماران دچار اسکولیوز با استفاده از این نرم افزار تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، به نظر می رسد نرم افزارOpen-SIMM  قابلیت کاربرد در اندازه گیری طول و نیروهای فعال و غیرفعال اعمال شده توسط عضلات تنه در بیماران دچاراسکولیوز را هم دارد بنابراین پیشنهاد می گردد که این مطالعه بر روی نمونه آماری بزرگتر انجام بگیرد.