مقاله تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش
مقاله فرهنگ رسمی
مقاله جهت گیری فرهنگی نظام سیاسی
مقاله بازنمایی
مقاله تحلیل محتوا
مقاله کتب درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدتقی نژاد رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در همه نظام های آموزشی، کتب درسی به یکی از مهمترین منابع برای جامعه پذیر کردن افراد تبدیل شده است که از طریق ٱن بسیاری از اصول و ارزش های نظام سیاسی کل می تواند به دانش آموزان منتقل شود. هر کشوری از طریق برنامه ها و تصمیم گیری های خود و همچنین مفاهیمی که در کتب درسی قرار می دهد و حتی با تصاویر کتاب های درسی، سعی دارد هژمونی خود را باز تولید کند. هدف این تحقیق، تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه است که از طریق تکنیک تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل ۲۰۷۵ داده تصویری مندرج در کتاب های درسی دو مقطع تحصیلی دبستان و راهنمایی دو کشور ایران و سوریه پرداخته شده است. داده ها حاکی از آن است که تصاویر مورد بررسی با جهت گیری فرهنگی نظام سیاسی کشورها، هماهنگ است. تمامی تصاویر با حفظ موازین و اصول کلی کشورها تهیه شده است، ولی با مشاهده در سطح اجتماع و شکافی که بین فرهنگ رسمی و غیررسمی وجود دارد، به نظر می رسد بین سطح تولید پیام و مصرف پیام فاصله وجود دارد.