مقاله تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم مبتنی بر یک مدل شرطی: مطالعه چشم تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع فامیلی
مقاله تجمع توام فامیلی
مقاله همبستگی درون فردی
مقاله آستیگماتیسم
مقاله نزدیک بینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: نوری جلیانی کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است.
مواد و روش ها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل  (oblique)و نزدیک بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی ۱۳۲۶ خواهر و برادر ۵ سال به بالا از اعضای ۵۳۱ خانواده ۴ – ۲ نفری در مطالعه چشم تهران بین مرداد ماه تا آذر ماه ۱۳۸۲ و بر اساس یک نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده تصادفی در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند.
یافته ها: بر مبنای مدل شرطی، و به وسیله نرم افزار SAS 9.1، نسبت شانس (OR) شرطی (بازه اطمینان ۹۵ درصد)، که نشان دهنده تجمع فامیلی است، برای آستیگماتیسم کل ۱٫۱۶ (۱٫۳۳ – ۱٫۰۱) برای موافق قاعده ۱٫۵۹ (۲٫۱۶ – ۱٫۱۷) و خلاف قاعده ۱٫۷۷ (۲٫۲۶ – ۱٫۳۹) و مایل ۲٫۱۲ (۳٫۱۹ – ۱٫۴۱) و نزدیک بینی ۱٫۹۶ (۲٫۲۴ – ۱٫۷۲) به دست آمده است. از سوی دیگر نسبت شانس شرطی که نشان دهنده همبستگی درون فردی دو بیماری است برای موافق قاعده و نزدیک بینی ۵٫۷۴ (۸٫۱۷ – ۳٫۹۹) برای خلاف قاعده و نزدیک بینی ۳٫۴۱ (۵٫۸۲ – ۲٫۰۱) و برای مایل و نزدیک بینی ۴٫۶۰ (۹٫۸۶ – ۲٫۱۵) و در نهایت برای آستیگماتیسم کل و نزدیک بینی ۶٫۱۰ (۷٫۸۲ – ۴٫۷۶) می باشد. هیچ گونه رابطه معناداری برای تجمع توام فامیلی یافت نشد.
نتیجه گیری: مبتنی بر مدل شرطی و پس از کنترل مخدوش کننده ها، تحلیل یک تجمع فامیلی معنی دار برای چهار فنوتیپ آستیگماتیسم و نزدیک بینی، یک همبستگی درون فردی شدید و یک تجمع توام فامیلی متوسط ولی غیرمعنی دار بین آن ها را نشان داده است.