مقاله تحلیل تاثیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل تاثیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهمگونی
مقاله مذهب
مقاله قومیت
مقاله رشد اقتصادی منطقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شبانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود.
بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تاثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟
جهت پاسخ به این دو سوال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تاثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار ۲۸ استان ایران طی دوره سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تاثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.