مقاله تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات
مقاله مدیریت کیفیت جامع
مقاله عملکرد سازمان
مقاله مدل معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارستان امید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: شائمی برزکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۶۸ نفر از کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه است که از بین آنها ۱۸۸ نفر به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه فن آوری اطلاعات مارتینز لورنز و همکاران (۲۰۰۴)؛ پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع شییه و ویو (۲۰۰۲) و پرسش نامه عملکرد سازمانی که توسط محققان ساخته شده بود، استفاده شد. بررسی پرسش نامه ها حاکی از آن بود که ابزارهای اندازه گیری، از روایی محتوایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. توسط نرم افزار SPSS و LISREL داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی و گام به گام در سطح ۹۵% نشان داد که فن آوری اطلاعات با متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی ها نشان داد که مدیریت کیفیت جامع در تاثیرگذاری فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی دارای نقش میانجی می باشد. هم چنین در این تحقیق جهت آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از برازش مطلوب مدل بود و به همین دلیل به عنوان مدل تجربی ارایه شده است.