مقاله تحلیل تاثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مولفه های آن در قالب الگو سازی معادلات ساختاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل تاثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مولفه های آن در قالب الگو سازی معادلات ساختاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار سازمانی
مقاله سرمایه روان شناختی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله نوع دوستی
مقاله جوانمردی
مقاله فضیلت مدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیه نجف آبادی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه، تحلیل تاثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مولفه های آن، از طریق الگوسازی معادلات ساختاری بود. این مطالعه یک پژوهش توصیفی پیمایشی است. از ۲۴۹ نفری اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سه دانشکده نمونه ای ۹۸ نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (نتمیر و همکاران، ۱۹۸۸) و سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر با نرم افزار Amos بیانگر آن بود که سرمایه روان شناختی تاثیری مستقیم و معنادار بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد (p>0.01) همچنین سرمایه روان شناختی به طور غیرمستقیم با میانجیگری متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر نوع دوستی، وجدان کاری و فضیلت مدنی تاثیر داشته است (p<0.05) اما تاثیر سرمایه روان شناختی بر بعد جوانمردی در الگو تایید نشد.