مقاله تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری تکمیلی
مقاله بهره وری تولید
مقاله تولید اقتصادی
مقاله چای
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدسلیمی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: امیری ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفاظت از منابع آب و خاک از ضروری ترین ارکان تولید در بخش کشاورزی و حفاظت زیست بوم است. لذا با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، بررسی روش های بهینه سازی مصرف آب و کود در باغ های چای از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، به منظور تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری بارانی تکمیلی باغ های چای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده نواری با شش سطح نیتروژن صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (N0 تا N5) و پنج سطح آبیاری شامل آبیاری کامل (I4)، آبیاری ناقص (I1، I2 و I3) و سطح بدون آبیاری (I0) در چهار تکرار طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن با انجام آبیاری بارانی تکمیلی به میزان ۳۴۲۴ مترمکعب و کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. افزایش و یا کاهش مقدار نیتروژن از مقدار توصیه شده در شرایط آبیاری کامل سبب کاهش بهره وری اقتصادی آب و کود گردید. بهترین بهره وری اقتصادی آب در سطوح آبیاری ناقص مربوط به کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود، لیکن بیشترین بهره وری اقتصادی کود در این شرایط با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. در شرایط بدون آبیاری (دیم) کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای دستیابی به حداکثر بهره وری اقتصادی کود در باغ های چای توصیه می شود.