مقاله تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی بر اساس مولفه های آموزش صلح یونسکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی بر اساس مولفه های آموزش صلح یونسکو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش صلح
مقاله برنامه درسی قصد شده
مقاله برنامه درسی اجراشده
مقاله مولفه های هفت گانه یونسکو
مقاله مقطع راهنمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی برنامه درسی قصد شده و اجراشده مقطع راهنمایی تحصیلی بر اساس مولفه های هفت گانه مورد نظر یونسکو در زمینه آموزش صلح است. این مولفه ها عبارتند از: حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ ها، خود و دیگران، انترناسیونالیسم، حفاظت از محیط زیست و معنویت. روش پژوهش در بخش تحلیل برنامه درسی قصد شده تحلیل محتوا و در قسمت تحلیل برنامه درسی اجرا شده از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو چک لیست محقق ساخته جهت تحلیل محتوا و مشاهده رفتار معلم بود. نمونه پژوهش در بخش اول شامل محتوای کلیه دروس کتاب های اجتماعی، فارسی، دینی و تاریخ سه پایه مقطع راهنمایی بوده است. همچنین در بخش دوم، از طریق نمونه گیری تصادفی – طبقه ای، ۶۰ کلاس درس تعلیمات اجتماعی مدارس شهر ارومیه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش تحلیل محتوا روش آنتروپی شانون و قسمت برنامه درسی اجرا شده آمار توصیفی و استنباطی آزمون t تک گروهی و تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در بخش تحلیل محتوا نشان می دهد که مولفه های آموزش صلح یونسکو درکتاب های درسی مورد نظر چندان مورد توجه نبوده است. بیشترین توجه مربوط به مولفه تعاون و همبستگی است که در محتوای دروس کتاب اجتماعی دارای بیشترین فراوانی و در محتوای دروس کتاب تاریخ دارای کمترین فراوانی است. همچنین کمترین میزان توجه، مربوط به مولفه های دموکراسی وحفاظت از محیط زیست است که کتب اجتماعی و دینی بیشترین وکتاب فارسی کمترین دروس را به مولفه دموکراسی اختصاص داده است. نتایج به دست آمده از چک لیست مشاهده رفتار معلم نیز حاکی از آن است که معلمان در انجام مهارت های یاددهی – یادگیری لازم در زمینه آموزش صلح ضعیف تر از حد متوسط عمل می کنند و تنها در مولفه معنویت معلمان در حد متوسط عمل کرده اند.