مقاله تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه «اخراجی ها» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جهانی رسانه از صفحه ۱۱۴ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم های سه گانه «اخراجی ها»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخراجی ها
مقاله ایدئولوژی
مقاله جنگ
مقاله صور نمادین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راودراد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فر آیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله، شناسایی شیوه ها و راهبردهای متنی شده بازنمایی ایدئولوژی در سه گانه اخراجی هاست تا پاسخ این پرسش را بیابد که چگونه این سه گانه به انتقال ایدئولوژی می پردازند. از این جهت، دغدغه اصلی مقاله پاسخ به این پرسشها است که سه گانه اخراجی ها به عنوان هنر عامه پسند چگونه ایده های طبقه مسلط را بازتاب می دهند؟ چگونه ایدئولوژی آنها را انتقال می دهند؟ و برای بیان آن از چه روش ها و راهبرد هایی استفاده می کنند؟ تحلیل این سه گانه با استفاده از چارچوب نظری متشکل از مفهوم ایدئولوژی در نظریه تحلیل انتقادی گفتمان ون دایک و روش شناسی تحلیل متنی تامپسون صورت گرفته است و نشان می دهد که بیشترین تلاش این سه گانه ایجاد «وحدت ملی» است. البته در اخراجی های ۱ و ۲، بستری که این مساله در آن به چالش کشیده می شود همانا دوران جنگ است در حالیکه در اخراجی های ۳، این بستر به دوران حساس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مربوط می شود.
نتایج تحلیل حاکی از آن است که فیلم به عنوان یکی از صور نمادین که قابلیت ویژه ای در روایت یک ایدئولوژی دارد، علاوه بر انتقال آن، می تواند به عنوان یکی از اشکال بازتولید قدرت، در جهت بازنمایی مفاهیم خاصی که مقصود سازنده می باشد، عمل کند. همچنین فیلم با سکوت درباره سایر معانی، آنها را به حاشیه رانده و معانی و مفاهیم ایده آل خود را برجسته کرده و از این رو در راستای حفظ اولویت های فرهنگ مسلط حرکت می کند.