مقاله تحلیل الگوهای فضایی- اجتماعی مساکن روستایی و عوامل موثر برآن در استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل الگوهای فضایی- اجتماعی مساکن روستایی و عوامل موثر برآن در استان قم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقرار فضایی
مقاله الگوی اجتماعی
مقاله مساکن روستایی
مقاله توسعه پایدار روستایی
مقاله استان قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شاپورآبادی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساکن روستایی نشان دهنده چشم انداز فرهنگی حاصل از تعامل بین انسان و محیط و دارای ارتباط دو سویه بین تحولات فضایی- کالبدی و تغییرات در ساخت اجتماعی و اقتصادی بوده و متاثر از مجموعه ای از عوامل جغرافیایی، طبیعی و اجتماعی- فرهنگی است. از این رو به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و رسیدن به اهداف قابل تحقق توسعه ملی، شناخت و تحلیل الگوهای فضایی، اجتماعی سکونتی به عنوان بستر استقرار انسان از اهمیت بسیار برخوردار است. به تبع این ضرورت این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای استقرار فضایی- اجتماعی مساکن روستایی در استان قم بپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات، ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوهای فضایی- اجتماعی استقرار ناشی از عوامل طبیعی (ناهمواری ها، منابع آب و خاک، چشمه، قنات و چاه) و هم چنین عوامل انسانی (راه های ارتباطی، تاثیرپذیری جامعه روستایی از شهر و تغییرات در ساخت های اجتماعی و اقتصادی) و در مواردی تاثیر ترکیبی چند عامل است. الگوی پراکنش عمدتا خوشه ای و خطی خوشه ای است. تحت تاثیر تغییرات در ساخت های اجتماعی و اقتصادی دگرگونی در الگوهای اجتماعی (بافت، کالبد و ریخت مساکن روستایی) به وجود آمده و به نوعی نشان دهنده نوع فعالیت در امور اقتصادی و نگرش اجتماعی- فرهنگی و چگونگی تحول در معیشت ساکنان فضاهای روستایی استان است.