مقاله تحلیل الگوهای سری زمانی بارش در ایستگاه هواشناسی خوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل الگوهای سری زمانی بارش در ایستگاه هواشناسی خوی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند
مقاله تحلیل طیفی
مقاله مدل آریما
مقاله ایستگاه خوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرموسوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آبختی گروسی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خائفی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارش یکی از عناصر اصلی وضعیت اقلیمی هر منطقه به شمار می رود. کاهش یا افزایش میزان بارندگی بر بسیاری از پدیده های اقلیمی و محیطی اثر دارد. ثاثیرات مستقیم آن در زندگی بشر نیز قابل توجه می باشد. تکنیک های آماری ابزار سودمندی برای برآورد رفتار متغیرهای اقلیمی هستند.
در این پژوهش با استفاده از روش های آماری به تحلیل رفتار بارش ایستگاه هواشناسی خوی پرداخته شده است. آزمون های آشکار سازی روند با استفاده از روش های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، من کندال انجام شده است. نتایج این روش ها، بیانگر وجود روند کاهشی معنی دار، در بارش سالانه خوی می باشد. با اعمال روش تحلیل طیفی بر روی داده های بارش، چرخه های نهان آن، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل طیفی نشان داد که در سطح ۹۵ درصد اطمینان، به جز همساز ۱۴، همساز ۷ و ۱۹ نیز معنی دار بوده و وجود روند کاهشی در سری زمانی مورد تایید می باشد. در نهایت برای پیش بینی بارش سالانه خوی، از مدل آریما بهره گرفته شد. در این روش، سه الگوی اولیه مورد برازش قرار گرفت. آزمون نیکویی برازش مدل، شامل آزمون ضرایب، آزمون استقلال مانده های مدل، آزمون آکائیک و توان پیش بینی مدل، نشان داد که از میان سه الگوی برازش داده شده، الگوی (۱، ۱، ۰) آریما، الگوی برتری برای بارش سالانه می باشد که بر اساس آن تا سال ۲۰۱۵ میلادی با اطمینان ۹۵ درصد، بارش خوی پیش بینی شد.