مقاله تحلیل اقلیم دیرینه بخش شمالی تالاب گاوخونی با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل اقلیم دیرینه بخش شمالی تالاب گاوخونی با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم دیرینه
مقاله ژئوشیمی
مقاله تالاب گاوخونی
مقاله تغییرات کلسیم
مقاله مغزه گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی لعبت
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان و دارای مساحتی معادل ۴۷۰ کیلومترمربع می باشد. این تالاب یک چاله گرابنی است که توسط رسوبات کواترنری پوشانده شده است. این پژوهش که در سال ۱۳۸۹ در تالاب بین المللی گاوخونی انجام پذیرفته به بررسی تغییرات اقلیمی بخش شمالی تالاب گاوخونی بر اساس رسوب شناسی شیمیایی (عناصر اصلی و فرعی) می پردازد. شواهد رسوب شناسی شامل مطالعه فرایندهای فرسایشی و مطالعه رسوبات از جمله ترکیب و شرایط رسوب گذاری، از شواهد مهم تحلیل شرایط اقلیمی گذشته است. در مطالعه حاضر از ۷ مغزه ۱ تا ۲ متری استفاده شده است. این مغزه ها دارای پراکندگی سیستماتیک خوبی در منطقه مورد مطالعه هستند و عمق آن ها با توجه به شرایط مغزه گیری و ویژگی های ژئومورفیک تعیین شده اند. روش تحلیل داده ها مبتنی بر روش های ژئوشیمیایی و تعیین درصد فراوانی عناصر ذکر شده در هر نمونه رسوبی برای تعیین شرایط آب و هوایی منطقه در آن دوره رسوب گذاری بوده است. با استفاده از تحلیل چهار عنصر حساس به تغییر شرایط محیطی یعنی کلسیم، منیزیم، منگنز و استرانسیم و نسبت های منیزیم، منگنز و استرانسیم به کلسیم نتایجی از تغییرات شرایط محیطی بدست آمد. بر اساس نمونه های مورد آزمایش یک تقسیم بندی از شرایط اقلیمی گذشته در منطقه بدست آمد. بر اساس تمام شواهد به طورکلی به نظر می رسد در مقاطع ۱۰۰ و ۱۴۰ سانتی متری، دوره های خشک و در مقاطع ۶۰ و ۲۰۰ سانتی متری دوره های مرطوب تجربه شده است. در ۲۰ سانتی متری اول مغزه ها یعنی رسوبات زمان حاضر شرایط بینابین یا نیمه خشک وجود دارد.