مقاله تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی ریاضی مثبت
مقاله تکنولوژی
مقاله تحلیل رگرسیون
مقاله عملکرد محصولات
مقاله قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکاری ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین، ابتدا روند تغییرات مصرف کود و سموم شیمیایی و به کارگیری ماشین آلات طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۰ مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل های رگرسیونی تاثیر تکنولوژی و مکانیزاسیون بر عملکرد محصولات عمده استان قزوین بررسی شد. در مرحله بعد، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت ۲(PMP)، اثر سناریوی تلفیقی افزایش ۱۰% کود شیمیایی، کاهش ۱۵% سموم دفع آفات و افزایش ۲۰% ساعت کار ماشین آلات بر میزان عملکرد محصولات و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین تجزیه و تحلیل شد. سناریوی تلفیقی فوق، با توجه به شرایط منطقه و حداکثر میزان تغییر نهاده ها در جهت افزایش سود ناخالص کشاورزان تعبیه شد. برای تخمین توابع و حل مدل PMP از نرم افزارهای Eviews و GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری مکانیزاسیون بر عملکرد کلیه محصولات منتخب استان قزوین اثر مثبت و معنی داری دارد. با اعمال سناریوی پیشنهادی نیز، سطح زیر کشت محصولات گندم و جو به میزان ۳٫۵ و %۱٫۶ نسبت به سال پایه کاهش یافت، اما سطح زیرکشت سایر محصولات الگو از %۲٫۵ برای ذرت دانه ای تا %۱۲٫۸ برای چغندر افزایش یافت. سود ناخالص کشاورزان نیز %۲۹٫۷ نسبت به سال پایه افزایش یافت. در پایان با توجه به اثرات مثبت توسعه مکانیزاسیون و خرده پا بودن اغلب کشاورزان استان قزوین، حمایت دولت در قالب ارائه تسهیلات بانکی و وام های با نرخ بهره کم به کشاورزان، برای خرید و به کارگیری ماشین آلات و ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی این استان پیشنهاد شد.