مقاله تحلیل ارتباط ژنتیکی برخی هاپلوتیپ ها با میزان کلسترول HDL، تری گلیسیرید و دور کمر به کمک روش Haplotype Base Association Test، در خانواده های دارای افراد مبتلا به سندرم متابولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل ارتباط ژنتیکی برخی هاپلوتیپ ها با میزان کلسترول HDL، تری گلیسیرید و دور کمر به کمک روش Haplotype Base Association Test، در خانواده های دارای افراد مبتلا به سندرم متابولیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HBAT
مقاله میکروستلایت
مقاله هاپلوتیپ
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده نیما
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هاپلوتیپ ها در بررسی ارتباط ژنتیکی، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. یکی از روش های بررسی ارتباط ژنتیکی ها پلوتیپ ها با یک یا چند صفت، استفاده از روش(HBAT) Haplotype Base Association Test  است. آماره آزمون این روش که برای هریک از هاپلوتیپ ها محاسبه می شود، از توزیع نرمال استاندارد تبعیت می نماید. در پژوهش حاضر به کمک روش HBAT، به بررسی ارتباط ژنتیکی هاپلوتیپ های برخی میکروستلایت های منتخب با میزان کلسترول -HDL، تری گلیسیرید و دور کمر برای شناخت نواحی ژنی موثر در سندرم متابولیک پرداخته شد.
مواد و روش ها: تعداد ۱۲۵ خانواده از بین شرکت کنندگان در مطالعه قند و لیپید تهران به گونه ای انتخاب شدند که دست کم یک نفر از اعضای آن ها مبتلا به سندرم متابولیک (بر اساس معیار ATP III)، و دست کم دو نفر دچار کاهش میزان کلسترول – HDL باشند. بررسی ارتباط ژنتیکی میزان کلسترول -HDL، تری گلیسیرید و دور کمر با هاپلوتیپ های به دست آمده از برخی میکروستلایت های کروموزوم های ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۶، و با به کار گیری روش HBAT بررسی گردید.
یافته ها: ۱۲۵ خانواده شامل ۵۶۳ نفر (۲۶۹ مرد و ۲۹۴ زن) بودند. در بررسی ارتباط ژنتیکی از کروموزوم ۸، ارتباط هاپلوتیپ ۲-۲-۲-۲ با میزان کلسترول – HDL و تری گلیسیرید و از کروموزوم ۱۲، هاپلوتیپ های ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ با میزان تری گلیسیرید و ۲-۱-۱ با میزان دور کمر معنی دار شد (P<0.05).
نتیجه گیری: هاپلوتیپ ها، داده های کامل تری را برای بررسی ارتباط ژنتیکی فراهم خواهد آورد. امید است با یافتن هاپلوتیپ های موثر بر میزان کلسترول -HDL، تری گلیسیرید و دور کمر توسط روش HBAT، راه کار مناسبی برای طراحی بررسی های بعدی به منظور یافتن ژن های مستعد کننده سندرم متابولیک فراهم آید.