مقاله تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکت های زمزم، روغن و پگاه کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان (مورد مطالعه: شرکت های زمزم، روغن و پگاه کرمان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله قابلیت نوآوری
مقاله فرهنگ
مقاله فرهنگ نوآورانه
مقاله ابداع
مقاله صنایع غذایی کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی دولت آبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهارستان امید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی صدر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در این مقاله مفهوم فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک سری از هنجارها و ارزش ها در مورد فعالیت هایی که در یک سازمان انجام می شود تعریف شده است. این هنجارها و ارزش ها باید حمایت سیستماتیک را از نگرش های عمیقی که هدف اش تحقق سطوح بالای یادگیری سازمانی است به انجام رساند. عناصر فرهنگ یادگیری سازمانی که ما در این مقاله استفاده کرده ایم عبارت اند از کسب اطلاعات، تفسیر اطلاعات و تغییرات رفتاری و شناختی. از طرف دیگر ساختار قابلیت نوآوری شامل فرهنگ نوآورانه و ابداع است و خود ابداع نیز از دو بخش نوآوری اجرایی و نوآوری فنی تشکیل شده است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و آزمودن مدل توسعه قابلیت نوآوری بر اساس تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی در صنایع غذایی کرمان است.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و علی یا پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۶۲۹ نفر از متخصصین و کارکنان اداری شرکت های زمزم، روغن و پگاه کرمان بودند. نمونه آماری این پژوهش ۲۳۸ نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
یافته ‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که کسب اطلاعات، تفسیر اطلاعات، تغییرات رفتاری و شناختی و فرهنگ نوآورانه به طور غیر مستقیم بر نوآوری اجرایی، و به طور مستقیم بر نوآوری فنی تاثیرگذار هستند. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است.
نتیجه گیری: سازمان ها برای تقویت فرهنگ یادگیری سازمانی باید به چگونگی کسب اطلاعات و تاکید بر تفسیر اطلاعات توجه ویژه ای داشته و برای افزایش تاثیرات یادگیری بر قابلیت نوآوری، به جریان فرایندهایی که اتفاق می افتد با دقت بنگرند و سعی کنند فرایندهای مربوط به هر متغیر را به طور دقیق و کامل طی نمایند.