مقاله تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران با استفاده از ضریب جینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران با استفاده از ضریب جینی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع
مقاله شاخص های بهداشتی
مقاله ضریب جینی
مقاله نهاده های بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسومی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقوله عدالت یکی از معیارهای مهم در توزیع منابع و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی می باشد. هدف این پژوهش تحلیل ارتباط بین توزیع نیروی انسانی بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران (۱۳۸۷–۱۳۷۹) می باشد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفیـ تحلیلی و گذشته نگر می باشد. برای محاسبه ضریب جینی هر کدام از متغیرها (پزشک، پرستار و تخت ثابت) و همچنین برای تعیین همبستگی هر کدام از متغیرها با شاخص سلامتی (مرگ و میر کودکان و مرگ و میر مادران) نرم افزار STATA مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: ضریب جینی پرستاران در طی سال های مورد مطالعه کاهش پیدا کرده در حالی که در ضریب جینی تخت کاهش چندانی دیده نمی شود و این ضریب برای نیروی پزشکان دارای افزایش بوده است. هر کدام از ضرایب جینی جداگانه برای تعیین همبستگی با مرگ و میر کودکان و مادران مورد تحلیل قرار گرفتند. در این بین تنها بین ضریب جینی پرستاران با مرگ و میر کودکان ارتباط معناداری مشاهده شد (p=0.009) و بین ضریب جینی پزشکان و مرگ و میر کودکان ارتباط معناداری به صورت عکس وجود داشته است (p=0.03).
نتیجه گیری: دلیل قاطعی برای بهبود شاخص های بهداشتی مورد مطالعه در اثر افزایش عدالت در دسترسی به پزشک، پرستار و تخت بیمارستانی نمی تواند وجود داشته باشد و بهبود این شاخص ها می تواند در نتیجه عواملی چون پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش مهارت نیروی انسانی و همچنین افزایش آگاهی مردم در زمینه های بهداشتی باشد.