مقاله تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۴۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله رسانه ارتباط جمعی
مقاله تشکل مردم نهاد
مقاله مشارکت روستاییان
مقاله طرح هادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستانی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت بدون شک عامل اساسی در توفیق فرایند طرح های توسعه روستایی است، اما تمرکز قدرت نزد دولت و نهادهای اجرایی سبب می گردد تا مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح ها، با چالش روبرو شود. در این مقاله تلاش شد تا عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، ۲۱ روستا که در آنها طرح هادی اجرا شده است و از بین آنها ۱۰ روستا با جمعیت ۵۵۰۴ خانوار به روش نمونه گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه گیری (کوکران) ۲۳۳ خانوار روستایی انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی تیپ پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتا قوی با ضریب ۰٫۴۷۷ بین عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت حدود ۲۵ درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و در بین عوامل ساختاری نهادی، متغیر نقش تشکل های مردم نهاد در مشارکتافرینی به میزان ۲۵٫۶ درصد بر روند اجرای طرح هادی تاثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت و روند اجرای طرح های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتا کاملی وجود دارد.