مقاله تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقتصاد فضا و توسعه روستایی از صفحه ۴۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع آب
مقاله نظام های آبیاری تحت فشار
مقاله توسعه روستایی
مقاله خدابنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدودیت منابع آب همراه با رشد روزافزون جمعیت و مصرف محصولات کشاورزی، ضرورت توجه هرچه بیشتر به شیوه های صرفه جویانه مصرف آب و اصلاح سیستم های آبیاری را می طلبد.این امر نیز ضمن تامین منابع کافی آب، افزایش تولید و کمک به اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. با توجه به این که کشاورزی اصلی ترین بخش اقتصاد نواحی روستایی است، افزایش تولید محصول همراه با کاهش هزینه های آن می تواند نقش اساسی در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها ایفا نماید. هدف این تحقیق بررسی اثرات اجرای طرح آبیاری تحت فشار بر وضعیت کشاورزی منطقه خدابنده بوده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری ۸۰۰ نفر از بهره برداران خانوادگی شهرستان خدابنده در سال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۶۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به تائید اساتید و متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۷۹ به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای این طرح اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر وضعیت کشاورزی منطقه داشته است.به طوری که بر اساس آزمون T همبسته، با اطمینان ۹۹% میزان عملکرد در واحد سطح و همچنین، اشتغال زایی طرح بعد از اجرای آن تفاوت معنی داری با قبل از اجرا نشان می دهد و روند افزایشی داشته است. علاوه بر این، تحلیل عاملی شاخص ها و متغیرهای وابسته نشان می دهد که چهار عامل اقتصادی (با ۱۷٫۲۶۱ درصد واریانس کل)، زیست محیطی (با ۱۶٫۲۶۲ درصد)، نهاده های کشاورزی (با ۱۴٫۷۲۹ درصد) و اجتماعی (با ۱۲٫۲۰۱ درصد) مجموعا ۶۰٫۴۵ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند.