مقاله تحلیل اثرات شبکه های اجتماعی بر شناسایی فرصت های کارآفرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات شبکه های اجتماعی بر شناسایی فرصت های کارآفرینی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های اجتماعی
مقاله پیوندهای اجتماعی
مقاله هوشیاری کارآفرینی
مقاله ربیان
مقاله شناسایی فرصت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشدئی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به تحلیل اثرات شبکه های اجتماعی بر شناسایی فرصت های کارآفرینی پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش اطلاعات لازم توسط پرسشنامه از کارآفرینان برتر جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی اعتبار بیرونی پرسشنامه از روش آلفا کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه منبع اجتماعی اطلاعات و شبکه های غیر رسمی، مربیان و اجتماعات حرفه ای بر شناسایی فرصت های کارآفرینی تاثیر مثبت دارند. همچنین سه متغیر خودکارآمدی شخصی، قدرت پردازشگری اطلاعات و ضریب کارآفرینی بر رابطه بین شبکه های اجتماعی و شناسایی فرصت ها تاثیر دارند. تاثیر خودکارآمدی دارای رابطه منفی، قدرت پردازشگری اطلاعات و ضریب کارآفرینی دارای رابطه مثبت می باشند. بر اساس نتایج تکنیک تحلیل مسیر، اثر تعدیل کنندگی سه متغیر خودکارآمدی شخصی، قدرت پردازشگری اطلاعات و ضریب کارآفرینی بر رابطه شبکه های اجتماعی و شناسایی فرصت ها، از طریق متغیر شرکت در اجتماعات حرفه ای بوده و بر رابطه شبکه های غیر رسمی و مربیان (مشاوران) بر شناسایی فرصت ها تاثیری ندارد.