مقاله تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی تعاونی های فرش دستباف روستایی استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل اثرات اقتصادی – اجتماعی تعاونی های فرش دستباف روستایی استان همدان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونی فرش دستباف روستایی
مقاله قالیبافان
مقاله اثرات اقتصادی
مقاله اثرات اجتماعی
مقاله استان همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلی فمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعاونی های فرش دستباف روستایی با هدف حمایت از قشر محروم و مولد قالیباف کشور و سازماندهی آن ها در قالب نظام تعاون به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی در این هنر و صنعت ملی تشکیل شده اند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش این تعاونی ها در بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی قالیبافان استان همدان است. جامعه آماری تحقیق را اعضاء تعاونی های فرش دستباف استان همدان تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران ۲۱۴ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین با توجه به هدف تحقیق به تعداد برابر (n=214) از قالیبافان غیر عضو تعاونی ها جهت مقایسه وضعیت اقتصادی – اجتماعی دو گروه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب طبقه ای و در مرحله بعد به صورت تصادفی بوده است. مهمترین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ برآورد شد. نتایج نشان داد که بین قالیبافان عضو و غیر عضو تعاونی ها به لحاظ میزان تولید، درآمد حاصل از قالیبافی، دسترسی به وام و تسهیلات قالیبافی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، میزان تعامل اجتماعی، میزان آگاهی اجتماعی و دانش و آگاهی تخصصی قالیبافی تفاوت معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد. به طوری که قالیبافان عضو تعاونی از وضعیت بهتری در مقایسه با قالیبافان غیر عضو برخوردار بوده اند. همچنین نتایج نشان داد بین عضویت در تعاونی و برخورداری از خدمات بیمه، دریافت وام و تسهیلات قالیبافی و شرکت در دوره های آموزشی رابطه معنی داری در سطح ۱ درصد وجود دارد. در مجموع می توان گفت تعاونی های فرش دستباف روستایی استان همدان نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی قالیبافان استان داشته اند.