مقاله تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقه کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقه کرمان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلاجقه
مقاله کرمان
مقاله دیوانسالاری
مقاله منصب وزارت
مقاله وزرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستا جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخه سلاجقه کرمان در حدود سال ۴۳۳ ه.ق و به همت ملک قاورد بن چغری بیگ تاسیس گردید. وی که در این سال به دستور عم خود، طغرل بیگ، عازم فتح کرمان گردیده بود توانست با تصرف این سرزمین، دولتی جدید را بنیان نهد، دولتی که پس از وی نیز در خاندان او به صورت موروثی باقی ماند و تا سال ۵۸۳ ه.ق تداوم یافت. مطالعه این شاخه از سلجوقیان این نکته را روشن ساخت که گرچه در باب چگونگی شکل گیری دولت مذکور و وقایع سیاسی دوران حاکمیت آنها مطالبی بیان شده است، در برخی از حوزه ها همچون وضعیت فرهنگی قلمرو سلاجقه کرمان، اوضاع اجتماعی دوران حاکمیت این دولت و صدالبته اوضاع اداری و دیوانسالاری آن، فقری جدی احساس می گردد. از همین رو نوشتار حاضر بر آن است تا با غور در دیوانسالاری این دولت، نهاد وزارت آن را مورد تحلیل قرار داده و ضمن معرفی وزرای نسبتا گمنام دولت سلاجقه کرمان، نقش و جایگاه آنان را در ساختار سیاسی و شاکله فرهنگی این دولت مشخص سازد.