مقاله تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک مطالعه موردی؛ شهر کوچک یونسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک مطالعه موردی؛ شهر کوچک یونسی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت شهری
مقاله مشارکت شهروندی
مقاله شهرهای کوچک
مقاله شهر یونسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی نژاد خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر نهادینه سازی مشارکت و حضور مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها از برنامه ها و را هکارهای موثر در رسیدن به مدیریت شهری کارآمد است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش های مختلف قابل مشاهده می باشد. بمنظور تحقق این مهم شناخت موانع، مشکلات و راهکارهای تقویت مشارکت مردم در امور محلی و شهری، در برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی، یکی از ضروریات مدیریت مطلوب شهرهاست. در این پژوهش مدیریت شهری و چگونگی مشارکت مردم در شهرهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور شهر یونسی از شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی که در سال ۱۳۸۳ به شهر تبدیل شده است به عنوان محدوده مطالعه انتخاب و ۱۰۰ نفر از شهروندان (خانوار) و اعضای شورای شهر و پرسنل شهرداری، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ‌ها از دو شیوه اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور چگونگی مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر به عنوان متغییر اصلی تحقیق بررسی شده است. برای این منظور از روش دلفی و از آزمون One-Sample T-test استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان دهنده آن است که متغییر مشارکت از دید شهروندان با میانگبن جامعه ۱٫۳۵۱۰ که از ۱٫۵ (میانگین برابری جواب ها) کمتر است و با توجه به سطح معناداری که از ۰٫۰۵ کمتر بوده، با ضریب اطمینان در سطح %۹۵ شهروندان در امور مربوط به شهر با شورای شهر و شهرداری مشارکت لازم را ندارند. از دید مدیران شهری نیز میانگین جامعه، بر اساس طیف ۵ گزینه ‌ای لیکرت ۳٫۳۶۰۰ بوده و با توجه به سطح معناداری که از ۰٫۰۵ کمتر است، بنابراین، با ضریب اطمینان در سطح %۹۵ شهروندان در امور مربوط به شهر با شورای شهر و شهرداری از دید مدیران نیز همکاری لازم را ندارند. از این رو به منظور تقویت مشارکت های مردمی و توسعه کارکرد های شهری؛ فراهم نمودن زمینه ‌های مشارکت مردم در تصمیم گیری ها باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه جدی مدیران شهری قرار گیرد.