مقاله تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزه کارآفرینی فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۵۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزه کارآفرینی فرهنگی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله کارآفرینی فرهنگی
مقاله کارآفرین
مقاله عوامل حیاتی موفقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرو سعید
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوری سیدحبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به دلیل ماهیت فرهنگی، اهمیت مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها اهمیت ویژه ای یافته است. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه ۲۵ سوالی، استفاده شده است. جامعه مورد بررسی، کارآفرینانی هستند که در حوزه کسب و کارهای فرهنگی فعالیت می کنند. همچنین، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد ۲۱۷ نفر محاسبه شد. ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها شامل، تحلیل عاملی اکتشافی به منظور دسته بندی عوامل شناسایی شده و تحلیل عاملی تاییدی با هدف تایید مدل به کار برده شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ابزار یادشده نشان می دهد ۲۳ عامل که در پنج بعد نگرش فرهنگی، اطلاعات عمومی در حوزه فرهنگ، مهارت های فردی، مهارت های بازاریابی و آگاهی از منابع محیطی قرار می گیرند را می توان به عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کارآفرینی فرهنگی در نظر گرفت.