مقاله تحلیلی بر شناخت و اصول تربیت اشراقی از دیدگاه سهروردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۷۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر شناخت و اصول تربیت اشراقی از دیدگاه سهروردی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهروردی
مقاله معرفت شناسی
مقاله شناخت شهودی
مقاله شناخت مشاهده ای و شناخت اشراقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی اردکانی سیدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی اندیشه سهروردی با هدف تبیین دیدگاه فلسفی وی درباره شناخت، تحلیل و استنباط اصول تربیتی از آن با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. فلسفه وی، که به عنوان فلسفه التقاطی (عقل و شهود) می توان از آن نام برد در شناخت با ترکیب دو نگرش فلسفی و عرفانی یعنی برهان ارسطویی و عرفان افلاطونی با نگرش اشراقی به شکل قاعده مندی نظام متفاوتی از فلسفه پیش گفته را مطرح می سازد. بیشتر، سهروردی در زمینه کسب دانش این باور را القا کرده است که کسب دانش از جانب انسان به تجربه سه سطح شناختی، یعنی شناخت شهودی (استفاده از حواس)، شناخت از طریق مشاهده (شهود عرفانی) و شناخت اشراقی منوط است که این سطح از شناخت می تواند انسان را به حقیقت دانش رهنمون سازد؛ لذا این نوع نگرش از شناخت و فرایند کسب دانش توسط انسان، پیامدهایی را برای اصول تربیت در پی دارد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.