مقاله تحلیلی بر شاخص های توسعه ناحیه ای شهرستان های ایران در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر شاخص های توسعه ناحیه ای شهرستان های ایران در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک تحلیل عاملی
مقاله توسعه ناحیه ای
مقاله شاخص توسعه انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگی آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک فرآیند توسعه و راه های دستیابی به توسعه پایدار، تنها از راه شناخت عواملی ممکن می شود که علت نابرابری اند. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی نواحی، نیاز به بررسی الگوی نابرابری های ناحیه ای، تفاوت های اقتصادی و اجتماعی میان نواحی بزرگ و کوچک و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به مکان های مشابه در سطح ملی است. این پژوهش، در پی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور ایران براساس آمار سال ۱۳۸۵ است. جامعه آماری پژوهش، ۳۳۶ شهرستان کشور را شامل می شود که براساس ۲۵ شاخص اولیه و تبدیل آن به ۱۰ شاخص ترکیبی رتبه بندی شده اند. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی، کمی و تحلیلی» است. از این جهت شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی کاهش یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند، سپس درصد سهم هر عامل در توسعه شهرستان ها تعیین شده و جهت سطح بندی شهرستان های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی اقدام و این شهرستان ها در چهارگروه (وراتوسعه، فراتوسعه، میان توسعه و فروتوسعه)سطح بندی شده اند در نهایت جایگاه هر یک از شهرستان ها در سطوح توسعه چهارگانه مشخص شده است.