مقاله تحلیلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل عاملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل عاملی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فضایی
مقاله توسعه
مقاله توسعه فرهنگی
مقاله تکنیک تحلیل عاملی
مقاله شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تعیین و تحلیل سطح توسعه فرهنگی و نابرابری ناحیه ای مناطق شهری اصفهان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. جامعه آماری پژوهش، ۱۴ منطقه شهرداری اصفهان است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی-کمی و تحلیلی» است. در این پژوهش ۳۵ شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به ۵ عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده اند. با بهره گیری از تکنیک مزبور سهم عوامل تاثیرگذار در توسعه فرهنگی مناطق مشخص گردید. بدین صورت که هر یک از شاخص های بار گذاری شده در عامل ها مشخص و با استفاده از امتیاز عاملی مناطق رتبه بندی شده است و در نهایت، براساس رتبه عامل ها، مناطق در پنج سطح مشخص شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این پنج عامل، روی هم رفته ۹۳٫۱۱ درصد از واریانس را محاسبه و تبیین می کنند. عامل اول به تنهایی ۵۳٫۱۲ درصد و عوامل بعدی به ترتیب ۱۷٫۲۲، ۱۱، ۴٫۳۸ و ۴٫۳۸ درصد از واریانس را محاسبه و توضیح می دهند. در این صورت توزیع امکانات و فضاهای فرهنگی در بین مناطق متعادل نیست.