مقاله تحلیلی بر توسعه منطقه ای استان های کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر توسعه منطقه ای استان های کشور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه منطقه ای
مقاله تحلیل عاملی
مقاله روش VIKOR
مقاله استان های کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان های کشور از نظر شاخص های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی، تکنیک VIKOR و رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از ۲۲ شاخص استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از تحلیل عاملی، بیانگر تقلیل شاخص های مورد مطالعه به پنج عامل «خدمات درمانی آموزشی»، «جمعیتی»، «خدمات فرهنگی رفاهی»، «اقتصادی» و «خدمات روستایی» است و تحلیل رگرسیون چند متغیره، بیا نگر آن است که عامل های مذکور، ۹۹ درصد از تغییرات درجه برخورداری استان های کشور را توضیح می دهند. نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های مورد بررسی حاکی از آن است که استان تهران باضریب ۰٫۱۰۵ رتبه اول و استان قم با ضریب ۱٫۰۶۰ در رتبه آخر قرار دارد.