مقاله تحلیلی بر تغییرات ساختار سلسله مراتب شهری در استان فارس ۱۳۹۰-۱۳۶۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر تغییرات ساختار سلسله مراتب شهری در استان فارس ۱۳۹۰-۱۳۶۵
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه شهری
مقاله پراکندگی شهری
مقاله بی نظمی
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری رحیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در یک ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در برمی گیرد. باتوجه به این که نحوه پراکنش نقاط سکونتگاهی در منطقه و گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی، یکی از مشخصات نظام شهری است. لذا شناخت و تحلیل آن در کلیه مناطق کشور جهت شناخت تفاوت ها و پیوندها، امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان تعادل در نظام شهری استان فارس طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. جامعه آماری شامل کلیه شهرهای استان فاس در ۴ دوره سرشماری از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، شاخص Rn در این استان برابر با ۱٫۴۹ می باشد که بیانگر الگوی پراکندگی تصادفی و متمایل به منظم است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر های استان یک روند افزایشی به سمت بی نظمی را طی ۴ دوره بررسی شده دارا بوده اند به طوری که ارقام آنتروپی در طول سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ برابر با ۰٫۶۰۹، ۰٫۴۴، ۰٫۶۳۲ و ۰٫۶۳۱ محاسبه شده است. مقدار بی نظم در سطوح ناحیه ای نیز نشان دهنده افزایش این روند بوده است که البته مقدار آن نسبت به سطوح شهری در دوره آماری ۱۳۸۵ بیشتر شده است به گونه ای که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ مقدار آنتروپی به ترتیب ۰٫۰۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۴ و ۰٫۰۱ محاسبه گردیدند.