مقاله تحلیلی برسطح بندی شهر نایین ازنظر شاخص های توسعه یافتگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحلیلی برسطح بندی شهر نایین ازنظر شاخص های توسعه یافتگی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های توسعه یافتگی
مقاله توزیع نامتعادل
مقاله شاخص امتیازاستاندارد شده
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صابر الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد.هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های پایداری در شهر نایین است. نوع تحقیق کاربردی است. دراین نوشتار از تکنیک های آماری، شاخص امتیاز استاندارد، تحلیل عاملی و دیگر تکنیک های آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که جمعیت و شاخص های توسعه به طور متوازن در مناطق توزیع نشده است و منطقه ۵ از لحاظ شاخص های توسعه از دیگر مناطق توسعه یافته تر است.