مقاله تحلیل، مدلسازی و پیش بینی نقش اشتغال در مهاجرت های منطقه ای نمونه: استان سیستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل، مدلسازی و پیش بینی نقش اشتغال در مهاجرت های منطقه ای نمونه: استان سیستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازی
مقاله اشتغال
مقاله مهاجرت
مقاله مدل بازار کار
مقاله استان سیستان وبلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه اشتغال و مهاجرت در سطوح فضایی استان سیستان و بلوچستان اعم از مناطق شهری و روستایی مساله ای است که این پژوهش با هدف تحلیل، مدلسازی و پیش بینی نقش اشتغال در مهاجرت ، آن را دنبال می کند. روش تحقیق، روشی توصیفی–تحلیلی، با رویکرد کمی است که در آن از مدل های بازار کار، همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. دو متغیر (کمبود شغل و مهاجرت به بیرون) به دست آمده از مدل بازار کار، به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و وابسته در فرایند مدلسازی وارد شدند و سپس رابطه ی آن ها پیش بینی شد. این پژوهش، مهاجرت را پیامد تفاوت های جغرافیایی در عرضه و تقاضای نیروی کار دانسته و نشان می دهد که طی پنج دهه (۱۳۳۵ ۱۳۸۵) وضعیت بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری وخیم تر بوده است. در مناطق شهری و روستایی رابطه ی قوی و مستقیمی بین کمبود شغل و مهاجرفرستی این مناطق وجود دارد (ضریب همبستگی برابر ۰٫۹). ۹۰ درصد از مهاجرت هایی که طی پنج دهه در مناطق شهری و روستایی رخ داده است، با عامل کمبود شغل، تبیین می شود. پیش بینی می شود هر زمانی که کمبود شغل در مناطق شهری به طور کامل از بین برود و مازاد شغلی هم وجود نداشته باشد، این مناطق مهاجرپذیر خواهند شد (حدود ۲۳۰۰۰ نفر)، و اگر این پدیده در مناطق روستایی رخ دهد، مهاجرفرستی مناطق روستایی، با کاهش بسیار زیادی به حدود ۵۰۰ نفر تقلیل خواهد یافت. یافته ها نشانگر آن است که «مازاد اشتغال برابر است با کشش جمعیت به منطقه و کمبود اشتغال برابر است با رانش جمعیت از منطقه»، بنابراین ایجاد اشتغال در منطقه از طریق اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان موثرترین راه حل برای جلوگیری از تخلیه جمعیت مناطق شهری و روستایی استان شناخته شود.