سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – دانشیار،دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا حیدر ی ترکمانی – مهندس مشاورشرکت پژوهش عمران راهور
سمیه علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

یکی ازمسائل مهم درتونل های شهری مسئله تحلیل پایداری تونل وتعیین ضریب اطمینان مناسب وهمچنین پیش بینی میزان نشست می باشدکه نهایتامنجربه تامین پایداری ودرحین اجرا.وپس ازآن درزمان بهره برداری ازسازه موردنظر می گردد.درمقاله حاضرتحلیل اولیه برروی پایداری تونل دسترسی به تونل شمالی پروژه صدر- نیایش بااستفاده ازنرم افزارPlaxis 2D موردارزیابی قرارمی گیرد.پروژه مذکورشامل دوتونل شمالی وجنوبی می باشدکه باخصوصیات بزرگراهی طراحی شده اند.مجموع طول تونل هاحدودا۷ کیلومتر می باشدوبه روش NATM حفاری می شوند. نتایج تحلیل هانشان می دهدکه تمامی مراحل خاکبرداری ازپایداری مناسبی برخوردارمی باشد.