سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود مرادخانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان؛
مصطفی خداکرمی – کارشناس شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی;
بهزاد صداقت – مدیر تحقیقات شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی;

چکیده:

یکی از چالشهای مهم پیشروی کارخانجات تولید اسیدسولفوریک، خروج گازSO 2از دودکش این کارخانهها میباشد. مقدارزیاد دیاکسیدگوگرد موجب تاثیرات سوء بر روی سلامتی انسان و آسیب دیدن محیط زیست میگردد. در این مطالعه، گازخروجی از کارخانه تولید اسیدسولفوریک شرکت روئینکاران الوند، در طول ۹ ماه مورد بررسی قرار گرفت، و تاثیر پارامترها و قسمتهای مختلف پروسه نظیر خلوص گوگرد، فرکانس پمپاژ گوگرد به کوره، میزان هوای خشک ورودی به سیستم، تیپ کاتالیستهای مورد استفاده در لایههای مختلف کنورتور، دمای برجهای جذب و لایههای مختلف کنورتور بر روی مقدارSO2وغبار اسید خروجی از دودکششناسایی شد. نتایج حاصل از پژوهشنشان میدهند که با کاهشفرکانسِپمپاژ گوگرد و تنظیم نسبت هوای خشک به گوگرد مصرفی، میتوان میزان دیاکسید گوگرد خروجی از دودکش را تا ۳ الی ۴ برابر کاهش داد.همچنین این مقاله مشخص میسازد که استفاده از کاتالیستهایی با تحمل دمایی بالاتر در لایههای مختلف کنورتور و نیز عملکرد مناسب برج جذب در خشک کردن هوای ورودی به سیستم میتواند با افزایش ضریب تبدیل SO 2 به SO3 میزان خروج آلاینده از دودکش را کاهشدهد