سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسیان آرانی – استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

هدف این تحقیق آنالیز اصلاح انجام شده روی معادله دارسی در جریان تک فازی نیوتنی غیر قابل تراکم از میان محیط متخلخل می باشد. این کار بر معادله حجم متوسط معادله ممنتوم، که از اعمال روش حجم متوسط رو یمعادله ناویر – استوکسبدست امده، بنا گردیده است. تحقیق درجریان دو بعدی در دامنه وسیعی از اعداد رینولد انجام شده است. رژیم های مختلف جریان اینرسی (قوی و ضعیف) و جریان انتقالی بین انها بوسیله روش عددی مورد تحقیق قرار گرفته است. بعلاوه وابستگی جریان به تغییرات زاویه گرادیان فشار نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. قبل از ارائه نتایج دریک حالت خاص نتایج با نتایج مرجعی معتبر مقایسه گردیته تا صحت نتایج حاصله از هر جهت مورد تایید باشد.