سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی احسانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
عادل آذر – استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود صفارزاده –

چکیده:

حملونقل مواد خطرناک امروزه بسیار گسترش یافتهاست. پیامدهای زیاد حوادث علیرغم احتمال حادثه پایین، دولتها را برآن داشته تا توجه ویژهای به این مسئله داشته باشند. هدف این مقاله بررسی ضرورت بکارگیری دانش مدلسازی در حملمواد خطرناک به همراه مرور، تحلیل و ارائه دسته بندیهای مختلف از مدلهای بیش از دویست مقاله موجود از دیدگاههای متفاوت و کاربردی است. راهبردهایی نیز برای تحقیقات آینده از منظر ضرورت و روششناسی پیشنهاد میشود