سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صغری جمشیدی – دانشجوی کارشناس ارشد دبیر تربیت بدنی آموزه و پروره شهرستان محاودآباد
سیدحسین علوی – مدیر گروه تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای محاودآباد دانشگاه فنی و حر
سقا فرج تباربهرستاق – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اکبر کاظمی –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا وعملگرای مدیران باابعاد تعهد سازمانی کارشناسان اداره های تربیت بدنی استان مازندران بود ازانجا که بررسی سبک رهبری ازدیدگاه کارشناسان صورت گرفته است جامعه آماری پژوهش را کارشناسان تربیت بدنی اداره های مذکور به تعداد۴۰ نفر تشکیل میدهند برای جمعآ وری اطلاعات از پرسشنامه های ویژگیهای شخصی با طرح ۹ سوال پرسشنامه استاندارد MLQ باس و آولیو و پرسشنامه تعهد سازمانی میروآلن علاوه برپرسشنامه از مصاحبه نیز استفاده گردید تجزهی و تحلیل یافته ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است ن تایج تحقیق نشان میدهد که بین سبک رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد بطورکلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که سبک رهبری تحول گرای مدیران یکی از عوامل تاثیرگذار درتعهد سازمانی تعهد عاطفی پیروان است.