سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد حسن نسیمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه
محمد علی نسیمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
زینب منصور کیایی – کارشناس مشاوره آموزش وپرورش شهرستان بندر لنگه

چکیده:

امسال هم چون سنوات گذشته ، از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی سال جهاد اقتصادی تعیین شده اسوت. بوا نگواهی دقیق و موشکافانه در خواهیم یافت که نامگذاری سالها باتوجه به شرایط کشور از یوک سووء نشوان دهنوده دغدغوه هوای مسئولان نظام در سال جدید نسبت به موضوع تعیین شده و از سوی دیگر ترسیم کننده و نقشه راه حرکت های اجرایی و نیز استراتژی و راهبردهای کلان در دستیابی به اهداف عالیه هدف گذاری شده می باشود. در میوان هودف هوا و سیاسوت های کلی سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به اقتصوادی پویوا و انعطواف پوذیر و ایجواد شورایط مناسب برای افزایش بهره وری و تحقق رقابت پذیری در عرصه های مختلف کشور با استفاده از منابع طبیعی و تمرکز بور دانش و دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین برای اقتصاد کشور حایز اهمیت هستند . یکوی ازمهمتورین موضووعاتی که در سند چشم انداز کشور می توان به آن اشاره نمود استفاده بهینه از منابع طبیعی موجوود کشوور و امکانواتى کوه وجود دارد، در چارچوب اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها است . در این مقاله تولاش شوده اسو ت بوا توجوه بوه موقعیت آب و هوایی . مکانی و جغرافیایی کشور ، ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی واصلاح الگوی مصرف در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی نشان داده شود.